Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voorafgaande Uiteenzetting

Deze website wordt u aangeboden door Hydro Building Systems Germany GmbH, Einsteinstraße 61, 89077 Ulm, Duitsland. Hydro Building Systems Germany GmbH is één van de vijf divisies van Hydro; aangeduid als "Hydro" in deze privacyverklaring.

Zowel bij de verzameling als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens) en alle overige Europese en nationale regels die deze regelgeving implementeren, gerespecteerd.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Door het gebruik van onze website en/of onze diensten, erkent u dat u deze privacyverklaring zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen zullen via de website gecommuniceerd worden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2020.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DATA PROTECTION OFFICER

Hydro Building Systems Germany GmbH, Einsteinstraße 61, 89077 Ulm, Duitsland, info@wicona.de is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Voor verdere vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u steeds terecht bij onze externe Data Protection Officer:

Dhr. Maximilian Mertin

intersoft consulting services AG

Beim Strohhause 17

20097 Hamburg

e-mail: privacy@hydro.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

Naar gelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons volgende persoonsgegevens mee:

2.1. Bezoeker van de website

Indien u de website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt en u zich niet registreert of verdere informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Dit betreft onderstaande technische gegevens:

 • IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid gegevens die telkens worden overgedragen, website vanwaar de aanvraag afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware.

Deze verzameling van gegevens is voor ons technisch noodzakelijk om de website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door het gerechtvaardigd belang.

2.2.Contactnemer via e-mail of contactformulier

Wanneer u ons per e-mail of via een contactformulier contacteert, worden de door u meegedeelde gegevens bewaard. Dit betreft onder meer:

 • identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • financiële en administratieve gegevens: maatschappelijke zetel, bankrekeningnummer, BTW-nummer.
 • andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet.

Deze gegevens helpen ons vooreerst om uw aanvraag te concretiseren en de verwerking ervan te optimaliseren en verder bij het klantenbeheer, de boekhouding, het beantwoorden van vragen en klachten en het voorkomen van misbruik van onze diensten.

Elke mededeling van deze gegevens gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Voor zover het hierbij gaat over gegevens m.b.t. communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), gaat u er ook mee akkoord dat we u via dit communicatiekanaal contacteren om uw vraag te beantwoorden. Uiteraard kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen.

2.3. Deelnemer seminars

Inschrijven voor onze seminars kan via een contactformulier, waarbij de door u meegedeelde gegevens bewaard worden.

 • Identificatiegegevens: (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Financiële en administratieve gegevens: (maatschappelijke zetel, bankrekeningnummer, BTW-nummer).
 • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten en verdere opvolging ervan, het klantenbeheer, de boekhouding, direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie (omtrent vervolgcursussen of opfriscursussen) , het beantwoorden van vragen en klachten en het voorkomen van misbruik van onze diensten.

Uiteraard worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor het uitreiken van deelnemersattesten.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

2.4. Abonnee op de nieuwsbrief

U kan zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarin we u informeren over onze actuele aanbiedingen. Bij deze inschrijving worden volgende gegevens bewaard:

 • identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ;
 • technische gegevens: uw IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging ;
 • financiële en administratieve gegevens: maatschappelijke zetel, bankrekeningnummer, BTW-nummer ;
 • andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet.

De doeleinden van deze verwerking bestaan uit het aantonen van de registratie en de verdere opvolging ervan, het klantenbeheer, direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te verduidelijken.

Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Om u de juiste marketing-informatie te kunnen toesturen, willen wij u dan ook vragen om de bijkomende informatie te bezorgen, zodat wij ons hierop kunnen afstemmen.

Elke mededeling van deze gegevens gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde herroepen en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt dit doen door op de link te klikken in elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info.hbs.be@hydro.com / info.hbs.nl@hydro.com.

3. BEWAARTIJD

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor wat de betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of inden er een geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn, hangende is.

4. RECHTEN

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens) beschikt u over de volgende rechten:

 • U heeft op elk ogenblik het recht om kosteloos uw persoonsgegevens te raadplegen. Veelvuldige verzoeken (>2x/jaar) verzoeken om toegang die klaarblijkelijk bij ons worden ingediend met het oog op misbruik en het veroorzaken van overlast of schade voor ons, zullen echter niet behandeld worden.
 • U heeft het recht om kosteloos alle onjuiste of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarbij kan u tevens vragen dat uw persoonsgegeven tijdelijk niet verder verwerkt worden, behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen, totdat de juistheid van zijn persoonsgegevens werd gecontroleerd. Slechts indien de verwerkingsverantwoordelijke vaststelt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld.
 • U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens).

Het verwijderen of beperken van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn, kan worden geweigerd indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang de gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden.

 • U heeft het recht om te vragen dat de verwerkingsverantwoordelijke een kopie van uw persoonsgegevens overmaakt aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar uw keuze, en dit in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens verstrekt door men die via geautomatiseerde procedés verwerkt worden, enkel op grond van een uitdrukkelijke toestemming van men én voor zover de overdracht de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

 • Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Als de beoogde verwerking echter onder direct marketing valt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

Indien u één of meerdere van deze rechten wil uitoefenen, dient men contact op te nemen met het bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wenst uit te oefenen.

Na indiening van uw verzoek, zal u een ontvangstbevestiging ontvangen en zal de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na het verzoek, laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden na de indiening van het verzoek. De verwerkingsverantwoordelijke zal u hiervan op de hoogte brengen.

Indien u van oordeel zou zijn dat de bepalingen van deze privacyverklaring of van de GDPR niet worden nageleefd of ander redenen tot klagen heeft omtrent de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, kan u zich rechtstreeks wenden tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.:+322/274.48.00;Fax:+322/274.48.35,e-mail: contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

5. GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DERDEN

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn, of de overdracht van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, of u eerder uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw gegevens.

Externe dienstverleners en partnerbedrijven ontvangen uw gegevens alleen voor zover dit nodig is om onze diensten uit te voeren. In deze gevallen is de omvang van de overgedragen gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum. Voor zover onze dienstverleners in aanraking komen met uw persoonsgegevens, zorgen we er in het kader van de orderverwerking in overeenstemming met art. 28 AVG voor, dat deze de voorschriften van de wetgeving inzake gegevensbescherming op dezelfde manier naleven. De betreffende dienstverlener is verantwoordelijk voor de inhoud van externe diensten, waarbij we de diensten in zekere mate controleren op de naleving van de wettelijke vereisten.

We hechten belang aan de verwerking van uw gegevens binnen de EU/EER. Het is echter mogelijk dat we dienstverleners inschakelen die gegevens buiten de EU/EER verwerken. In deze gevallen zorgen we ervoor dat een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de ontvanger wordt vastgesteld, voordat uw persoonsgegevens worden doorgegeven. Dit betekent dat door middel van EU-standaardcontracten of een adequaatheidsbesluit, zoals het EU-privacy-schild, een niveau van gegevensbescherming wordt bereikt dat vergelijkbaar is met de normen binnen de EU.

6. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

In geen geval kan onze onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Hydro verbindt er zich evenwel toe om zorgvuldig te opteren voor partners met soortgelijke verklaringen.

In het geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van onze onderneming gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging,  zullen wij onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal u in kennis worden gesteld van dit  incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7. GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens uw bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn bestanden die informatie in verband met uw surfgedrag opslaan op uw harde schijf en maken het mogelijk om bij opeenvolgende bezoeken de gebruikers te identificeren.

Cookies bevatten informatie in verband met de gekozen taal, de bezochte pagina’s, datum en uur van het bezoek,… Ze bevatten geen informatie in verband met uw persoonlijke gegevens (telefoon, e-mail, fax,…).Ze worden enkel gebruikt om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en op die manier de navigatie op onze website te vergemakkelijken. Ze worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan of om een profiel van de bezoekers op te stellen.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en werking hieronder worden uitgelegd:

 • Sessiecookies

Dit zijn tijdelijke cookies die enkel bestaan tijdens uw browsersessie. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op, maar dienen louter om uw ervaring op onze website te veraangenamen. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

 • Permanente cookies

Deze cookies worden na het afsluiten van uw browser niet verwijderd. Evenwel kunnen deze vooraf ingestelde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies ten allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Indien u cookies van derden of alle cookies weigert, dient u er wel rekening mee te houden dat u mogelijks niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken. Bovendien kunt u bij gebruik van onze website de zogenaamde bezwaar-cookie gebruiken om op de “niet mee eens”-knop te klikken. Hiermee wordt een zogenaamde "Do-Not-Track"-cookie ingesteld, die ervoor zorgt dat er geen onnodige cookies worden ingesteld.

7.1. Advertentie en Marketing

We maken gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, om onze gebruikers aan te spreken met advertenties, afgestemd op hun interesses. Verder maken we gebruik van cookies om de waarschijnlijkheid van weergave van een advertentie te beperken en de effectiviteit van onze reclame-inspanningen te meten. Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden, zoals advertentienetwerken. De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door art. 6 par. 1 lit. a) en f) AVG. Voor de met de gegevensverwerking beoogde doeleinden bestaat het rechtmatig belang van de Direct Marketing. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Hiervoor bieden we u hieronder de opt-out mogelijkheden voor de respectieve diensten. U kunt tevens uw browserinstellingen aanpassen en zo het plaatsen van cookies verhinderen.

7.2. DoubleClick door Google

We gebruiken op onze website de online marketing tool DoubleClick van Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties meer dan eens zien. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven. Dit zorgt ervoor dat dezelfde advertentie niet meerdere malen wordt weergegeven. DoubleClick kan ook cookie-ID’s gebruiken om conversies met betrekking tot advertenties bij te houden. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt met dezelfde browser en een aankoop doet.

Wanneer een gebruiker een pagina bezoekt die DoubleClick gebruikt en waar het DoubleClick-script is ingeschakeld, wordt er automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand gebracht. Wij als exploitant van de website hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de verzamelde gegevens door Google.

We informeren u op basis van onze kennis: Door DoubleClick te integreren, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende webinfo hebt opgevraagd of één van onze advertenties hebt aangeklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Er zijn verschillende manieren waarop u detectie door deze trackingprocedure kunt verhinderen:

 1. Door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Cookies van derde partijen onderdrukken betekent dat u geen advertenties van derden ziet.
 2. Door cookies uit te schakelen voor conversietracking, voorkomt u dat op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven. Om dit te doen, moet u cookies blokkeren van het domein "www.googleadservices.com" in uw browser.
 3. U kunt een opt-out cookie instellen bij https://www.google.de/settings/ads. Deze instelling wordt echter verwijderd wanneer u al uw cookies verwijdert.
 4. Door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert;
 5. Door cookies in uw browser permanent te deactiveren onder de link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over DoubleClick by Google is te vinden op https://www.google.de/doubleclick en https://support.google.com/adsense/answer/2839090, en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org raadplegen.

8. GEBRUIK VAN SOCIAL PLUGINS

8.1. Google YouTube

We maken op onze website gebruik van diensten van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dit betekent dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "externe aanbieders") steeds op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers. Zonder dit IP-adres zouden zij namelijk niet in staat zijn om de inhoud te sturen naar de browser van de respectieve gebruiker. Het IP-adres is dan ook noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. We doen er alles aan om enkel die inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. We hebben echter geen invloed als de externe aanbieders het IP-adres opslaan voor bijvoorbeeld statistische doeleinden. Voor zover we hiervan op de hoogte zijn, informeren we de gebruikers hierover. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 lit. f) AVG. Het rechtmatig belang ligt hierbij in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website en aanverwante diensten.

8.2. Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartservice Google Maps. Google Maps is een kaartdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, kan informatie, waaronder het IP-adres en het adres dat als onderdeel van de routefunctie is ingevoerd, worden doorgegeven aan de servers van de provider. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer u een website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Google-servers, waarbij de kaartinhoud naar uw browser wordt verzonden en door deze browser wordt geïntegreerd. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Volgens de huidige kennis omvat dit de volgende gegevens:

- datum en tijdstip van uw bezoek aan de betreffende website;

- internetadres of URL van de opgeroepen webpagina;

- IP-adres, (start)adres ingevoerd tijdens de routeplanning;

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Als u niet wenst dat Google gegevens verwerkt via deze service, dan kunt u het gebruik van JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. Houd er dan wel rekening mee dat in dit geval de interactieve kaartfunctie van Google Maps niet kan worden gebruikt.

Zie het privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe we met gebruikersgegevens omgaan: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming, art. 6 par. 1 lit. a) AVG.

9. GEBRUIK VAN WEBSITES ANALYSES

Voor het analyseren en optimaliseren van onze websites maken we gebruik van verschillende diensten, die hieronder worden beschreven. We kunnen bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze site bezoeken, welke informatie het meest gevraagd is of op welke manier gebruikers het aanbod vinden. We verzamelen onder andere gegevens over hoe een bepaalde persoon op een website is terecht gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke sub-pagina’s van de website werden geopend of hoe vaak en hoe lang een sub-pagina is bekeken. Dit helpt ons om onze diensten op een gebruiksvriendelijke manier vorm te geven en te verbeteren. De gegevens die tijdens het proces worden verzameld, worden niet gebruikt om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Anonieme of hooguit pseudonieme gegevens worden verzameld. De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door art. 6 par. 1 lit. f) AVG.
Het rechtmatig belang van de verantwoordelijke persoon ligt in de optimalisatie van zijn website door middel van website analyse programma's.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het gebruik omvat de bedrijfsmodus Universal Analytics. Daardoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten te koppelen aan een pseudonieme user-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

9.1. Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen overgedragen naar een Server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, indien de IP-anonimisering voor deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres door Google ingekort worden in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de web-activiteiten op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant te verlenen, die verband houden met het website- en internetgebruik. Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatig belang bij de gegevensverwerking. Om de rechtmatigheid van de verwerking te waarborgen, verwerken we uw gegevens alleen via Google Analytics op basis van uw toestemming, art. 6 par. 1 lit. a) AVG. U kunt uw toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden automatisch één keer per maand verwijderd. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=de.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de dienovereenkomstige instellingen in uw browser te selecteren; maar houd er wel rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van volgende link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opt-out cookies verhinderen de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt op meerdere apparaten, moet u zich afmelden voor alle gebruikte systemen. Klik hier om de opt-out cookie in te stellen:

 

9.1.1 Google Tag Manager

Google Tag Manager wordt gebruikt om bij te houden welke pagina's IP-adressen bezoeken en de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht. Dit wordt ook gebruikt voor het volgen van activiteiten die door het IP-adres worden verstrekt, zoals afgespeelde video's, ingediende formulieren en bewegingen op de site. Alle gegevens worden geanonimiseerd voordat ze naar Google Analytics worden gestuurd, dat de gegevens rapporteert die door Google Tag Manager worden bijgehouden.

9.1.2 Google Search Console

Google Search Console wordt gebruikt om de prestaties van de site bij te houden en stuurt informatie over zoekopdrachten naar Google Analytics.

Alle gegevens worden geaggregeerd en de gegevens die worden bijgehouden door Google Tag Manager, Google Search Console of enige gegevens die in Google Analytics worden gerapporteerd, zijn niet gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van gebruikers, behalve het IP-adres.

Meer informatie over Google Analytics en dataverzameling vind je hier

CONTACTEER ONS

Bent u op zoek naar professioneel advies? Heeft u een suggestie die u met ons wilt delen? Neem contact op met een expert door op onderstaande link te klikken of contacteer ons via +31 416 38 6480.