Cradle to cradle- certifiering

WICONA har uppnått certifiering i bronsnivå för Cradle to Cradle (C2C) produktstandard. De systemprodukter som inkluderas i certifieringen är WICLINE 65/75 fönstersystem, WICSTYLE 65/75 och WICSTYLE 77FP dörrsystem, samt WICTEC 50 fasadsystem.

Produkter mäts idag inte enbart utifrån funktion eller estetiska egenskaper, utan också utifrån produkternas påverkan på miljön, på hälsan och utifrån ett hållbart ekonomiskt perspektiv. Dessa områden har alltid stått i fokus för Sapa Building Systems. Cradle to Cradle produktstandard initierades av vetenskapsmännen Dr. Michael Braungart och William McDonough och belönades av Cradle to Cradle Products Innovation Institute, en icke vinstdrivande organisation i San Francisco (USA). Processen som leder fram till C2C-certifieringen tar formgivare och tillverkare genom en kontinuerlig produktoptimering mot en kombination av ambitiös estetik, teknisk kvalitet och högsta ekologiska standarder.

Produktcertifieringen inom C2C förändrar sättet att se på hur en produkt designas, vad den består av, och vad som händer med den när den förbrukats. Det är ett ledande system för produktutvecklare och tillverkare, och leder till produkter som omdefinierar kvalitet, estetik och innovation. För att kunna uppnå en av de fem nivåerna inom certifieringen (från Basic upp till Platinum) måste produkten uppnå minimikrav för aktuell nivå inom alla fem kategorier:

Materialhälsa: Tar hela försörjningskedjan i beaktande. En inventering görs av alla beståndsdelar för att en bedömning ska kunna göras av deras toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Målet är att ersätta farliga substanser med ofarliga.

Återanvändning av material: Produkter designas så att deras komponenter kan återvinnas, som en del i den tekniska cykeln. På varje certifieringsnivå måste framsteg göras för att förbättra materialcykeln.

Förnybar energi och hantering av kol: Målet är att 100% av energin för produktion så småningom ska komma från förnybara energikällor, samt att produktionen ska bli helt kolneutral.

Förvaltning av vattenresurser: Vatten i produktionsprocessen ska bevaras som värdefull resurs för alla levande varelser. På varje certifieringsnivå måste framsteg göras med strävan efter att allt avloppsvatten ska nå dricksvattenkvalitet.

Social rättvisa och biologisk mångfald: Bolagets verksamhet bedrivs på så sätt att alla människor och ekosystem behandlas med respekt, och att framsteg kontinuerligt görs mot att uppnå en positiv effekt för människor och för vår planet.

Läs mer: http://www.c2ccertified.org/

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.